Ανακοίνωση: ISO/IEC 27701:2019 - Τεχνικές Ασφάλειας - Επέκταση του ISO/IEC 27001 και του ISO/IEC 27002 για Διαχείριση Πληροφοριών Ιδιωτικότητας – Απαιτήσεις και Οδηγίες.

cmsadmin's picture

Με την ευκαιρία της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Ετήσιας Επιτήρησης των γραφείων μας από την ομάδα Αξιολόγησης του Φορέα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ για τα σχήματα πιστοποίησης που είμαστε ήδη διαπιστευμένοι (ISO 27001:2013, ISO 22301:2019, ISO 20000-1:2018 και ISO 9001:2015), ανακοινώνουμε ότι ο Φορέας Πιστοποίησης ISONIKE Ltd έχει ξεκινήσει σχήμα αξιολόγησης και πιστοποιήσης οργανισμών κατά ISO 27701:2019.  

Σύμφωνα με τον τίτλο του, το πρότυπο ISO/IEC 27701:2019 αποτελεί επέκταση των ISO 27001 και ISO 27002 που αφορά Τεχνικές για τη Διαχείριση των Πληροφοριών Ιδιωτικότητας – συνεπώς και των Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα. Είναι εκείνο το πρότυπο της οικογένειας προτύπων «ISO 27k» το οποίο διατηρεί την πιο άμεση σχέση με τον ΓΚΠΔ (GDPR) παρέχοντας απαιτήσεις και οδηγίες που απευθύνονται σε Υπεύθυνους Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε Εκτελούντες Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, που αμφότεροι φέρουν ευθύνη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειρίζονται. Για αυτό το λόγο, το πρότυπο ISO 27701:2019 αποτελεί σήμερα ένα από τα κυριότερα εργαλεία συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Η συνδυασμένη πιστοποίηση ενός οργανισμού κατά ISO 27001:2013 και ISO 27701:2019 αποτελεί και μια από τις κυριότερες μορφές επίδειξης της δέσμευσης του οργανισμού αυτού ως προς τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ (GDPR).  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιστοποίηση κατά ISO 27701:2019 παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την ISONIKE Ltd τηλεφωνικά +357 26222172 ή forward 2106218021 ή στο info[at]isonike[dot]com.  

Share