Κορωνοϊός Covid-19 – και Επίδραση του στις Επιθεωρήσεις και την Πιστοποίηση Πελατών

cmsadmin's picture

Η κατάσταση με τον Κορωνιό είναι ένα γεγονός που έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας – τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Δίδοντας ύψιστη προτεραιότητα στην ασφάλεια και υγεία των πελατών και συναδέλφων μας αλλά και συμβάλλοντας ενεργά στην συλλογική προσπάθεια που γίνεται για μείωση της εξάπλωσης και των επιπτώσεων του Κορωνοϊού COVID-19, εξετάσαμε τις διαδικασίες μας και θεσπίσαμε ένα Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου - διατηρώντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου.
Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης της ISONIKE λαμβάνει υπόψιν και ευθυγραμμίζεται με :

  1. Το κανονιστικό πλαίσιο με το οποίο οφείλουν να συμμορφώνονται οι διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης - όπως αυτό περιγράφεται στις Απαιτήσεις για τους Φορείς Πιστοποίησης για την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (IEC/ISO 17021-1:2015).
  2. Το περιεχόμενο του ενημερωτικού εγγράφου IAF ID:3 2011 το οποίο αποτελεί συστατικό του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου και παρέχεται από το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF – International Accreditation Forum) Διαχείριση Έκτακτων Γεγονότων ή Περιστάσεων που Επηρεάζουν  τους Φορείς Διαπίστευσης (Accreditation Bodies - ABs), Φορείς Πιστοποίησης (Conformance Assessment bodies CABs) και Πιστοποιημένους Οργανισμούς
  3. Την ανακοίνωση από το Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF – International Accreditation Forum)

Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης περιλαμβάνει την Αξιολόγηση της Διακινδύνευσης που σχετίζεται με την κάθε επιθεώρηση και την χρήση κατάλληλων μέτρων, εργαλείων και εναλλακτικών ανάλογα με τον τύπο της επίσκεψης και τον σχετικό κίνδυνο. Παρέχει τη δυνατότητα Απομακρυσμένων Επιθεωρήσεων (όπου αυτό επιβάλλεται από τις περιστάσεις αλλά και καθίσταται δυνατόν) με τη χρήση εργαλείων ICT (Information and Communication Technology) για την ενεργή διατήρηση της πιστοποίησης .
Μετάθεση / αναβολή των προγραμματισμένων επισκέψεων προβλέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια (όπως π.χ. αποδεδειγμένη αδυναμία διενέργειας απομακρυσμένης επιθεώρησης, μετάθεση σε ημερομηνία όπου αυτή δεν ξεπερνάει τους 12 μήνες από την προηγούμενη επίσκεψη, αδυναμία ταξιδιού σε χώρα όπου ισχύουν περιοριστικά μέτρα όπως κλείσιμο συνόρων ή που απειλείται η υγεία των εμπλεκομένων κτλ)
Το προσωπικό της ISONIKE θα είναι σε επαφή με τους πελάτες μας. Παράλληλα παρακαλούμε τους πελάτες να επικοινωνούν μαζί μας σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι και επιθυμούν να οργανώσουμε κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις στις προγραμματισμένες επιτόπιες επιθεωρήσεις. Κατά την περίοδο πριν από οποιεσδήποτε προγραμματισμένες επισκέψεις, παρακαλούμε τους πελάτες να επικοινωνήσουν με τη ISONIKE και να μας ενημερώσουν αμέσως για τυχόν πιθανά ζητήματα, όπως το προσωρινό κλείσιμο τοποθεσιών, τα οποία ενδέχεται να αποτρέψουν την διενέργεια της επιθεώρησης.

Το παρόν θα είναι εν ισχύ για όλο το διάστημα που θα ισχύουν αντίστοιχα κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα . Θα ανασκοπείται αν τακτά διαστήματα για τη αποτελεσματικότητα και εφαρμογή του. Η ισχύς του θα λήξει αυτόματα με την άρση των αντίστοιχων κυβερνητικών μέτρων.

Share