ISO 9001


Τι είναι το
ISO 9001;

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. 

Ωφέλειες που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 9001

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας αφαιρεί το άγχος της αβεβαιότητας καθήκοντος μία και μέσω του συστήματος επανεξετάζονται και ορίζονται αποτελεσματικά οι κύριοι ρόλοι και υπευθυνότητες της κάθε θέσης εργασίας. Το γεγονός αυτό είναι θετικό κίνητρο για τους εργαζομένους. 
Επίσης, οι διαδικασίες επανεξετάζονται και τεκμηριώνονται πράγμα που μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση κόστους μέσω αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας. Τα ελαττωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες μειώνονται σημαντικά και εντοπίζονται πλέον σε νωρίτερα στάδια μέσω των διαδικασιών. Από αυτά επιτυγχάνεται μία βελτίωση που συνεισφέρει σε λιγότερη απώλεια, λιγότερα προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν πληρούν τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις, συνεπώς και λιγότερα παράπονα πελατών. 
Η εικόνα του οργανισμού βελτιώνεται μιας και οι πελάτες βλέπουν ότι οι παραγγελίες τους εκτελούνται κανονικά, χωρίς προβλήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους και ότι παραδίδονται στην ώρα τους. Αυτό με την σειρά του μπορεί να σημαίνει αύξηση των πελατών και άνοιγμα νέων ευκαιριών και προοπτικών στην αγορά. 

Λόγοι για την αναζήτηση πιστοποίηση κατά ISO 9001

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης αποδεικνύει την δέσμευση για ποιότητα, την δέσμευση για την ικανοποίηση των πελατών και την επιθυμία για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας.
Προβάλει ότι ο οργανισμός εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις και αξιολόγηση του ανεξάρτητου εξωτερικού φορέα πιστοποίησης.
Το πιστοποιητικό κατά ISO 9001 βελτιώνει την εικόνα και το προφίλ της εταιρείας στα μάτια των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και των διαφόρων φορέων. 
Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προβολή, διαφήμιση και marketing του οργανισμού. 
Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αποτελεί και προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς και αναθέσεις.

Πως ξεκινά η εφαρμογή του ISO 9001;Τι εμπλέκεται;

  1. Εντοπισμός των απαιτήσεων του ISO 9001 και του τι εφαρμογές έχουν αυτές στην επιχείρηση. 
  2. Καθορισμός ποιοτικών στόχων και πώς αυτοί μεταφράζονται αλλά και συνεισφέρουν στην λειτουργία της επιχείρησης.
  3. Καταγραφή και τεκμηρίωση της πολιτικής για την ποιότητα και αναφορά στο πώς οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. 
  4. Επικοινωνία των ανωτέρω σε όλον τον οργανισμό.
  5. Αξιολόγηση της πολιτικής ποιότητας και των καταγεγραμμένων στόχων και μετά προσδιορισμός προτεραιοτήτων των απαιτήσεων έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποίηση τους. 
  6. Εντοπισμός των συνόρων του συστήματος ποιότητας και παραγωγή των απαιτούμενων τεκμηριωμένων διαδικασιών.
  7. Έλεγχος και διασφάλιση των τεκμηριωμένων διαδικασιών ώστε να είναι εφαρμόσιμες, ακριβείς και ωφέλιμες στον χρήση. 
  8. Εκπόνηση συνεχόμενων εσωτερικών ελέγχων ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής ικανοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος.

Αξιολόγηση / Έλεγχος Συστήματος κατά ISO 9001

Όταν η τεκμηρίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 9001 ολοκληρωθεί, και όταν η εφαρμογή του συστήματος έχει ξεκινήσει, τότε έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την εξωτερική αξιολόγηση. Η εξωτερική αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητο και διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Για παράδειγμα στην Ευρώπη οι αναγνωρισμένοι φορείς διαπίστευσης είναι οι κρατικοί φορείς των κρατών μελών. Η ISONIKE Ltd είναι διαπιστευμένη από τον Ελληνικό φορέα ΕΣΥΔ ο οποίος είναι και από τους πρώτους σε αναγνώριση, μέγεθος, κύρος κτλ. σε όλη την Ελλάδα. 
Ο επιλεγμένος (από την επιχείρηση) φορέας πιστοποίησης θα ξεκινήσει αξιολογώντας την τεκμηρίωση του συστήματος. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την παρακολούθηση του πώς η εταιρεία εκτιμά και επιτυγχάνει την ποιότητα καθώς και την αποτίμηση του κατά πόσον οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι μετρίσιμοι και πραγματοποιήσιμοι. 
Ακολουθεί η πρακτική αξιολόγηση / έλεγχος της εφαρμογής του συστήματος, όπου ο φορέας πιστοποίησης επισκέπτεται την επιχείρηση και αξιολογεί κατά πόσον οι εφαρμοζόμενες πρακτικές, τα τηρούμενα αρχεία / εγγραφές και τρόπος εργασίας είναι σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες διαδικασίες και τους επιχειρησιακούς στόχους. 
Μετά από μία θετική αξιολόγηση, ο φορέας πιστοποίησης εκδίδει το πιστοποιητικό ISO 9001. Ακολουθούν περιοδικές επισκέψεις επιτήρησης του συστήματος (συνήθως μία ή δύο φορές το χρόνο) που στοχεύουν στη διασφάλιση της συνέχειας του συστήματος.

Γιατί να επιλέξετε την ISONIKE για την αξιολόγηση και πιστοποίησή σας κατά ISO 9001

Η ικανοποίηση των πελατών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την ISONIKE. Για αυτόν τον λόγο όλες οι προσπάθειες της ISONIKE στοχεύουν και συντελούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Μπορούμε μάλιστα να δηλώσουμε ότι είμαστε περήφανοι που το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα θετικό. Η φιλική προσέγγιση που έχει η ISONIKE και η διαφοροποίηση της από διάφορες εφαρμοζόμενες γραφειοκρατικές μεθόδους έχουν συντελέσει καθοριστικά σε ραγδαία και συνεχή αύξηση νέων πελατών που κυρίως προέρχονται από συστάσεις ικανοποιημένων πελατών. 
Η ISONIKE προσλαμβάνει και συνεργάζεται με αξιολογητές που έχουν αποδεδειγμένη θετική εμμονή με αυτήν την προσέγγιση και η ανάθεση των αξιολογήσεων στους αξιολογητές γίνεται βάση της εμπειρίας που έχουν πάνω στον χώρο που δραστηριοποιείται η εταιρεία προς αξιολόγηση. 
Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ότι μέσα από μία διαδικασία κατανόησης επιτυγχάνεται μία πρακτική αξιολόγηση που έχει νόημα στον οργανισμό. Η ISONIKE πιστεύει ότι μία αξιολόγηση πρέπει να προσθέτει αξία στον οργανισμό και όχι να είναι ένας στείρος έλεγχος ή μία ‘διανοητική’ άσκηση που στόχο έχει να ικανοποιήσει τον ελεγκτή. 
Δεν είναι άλλωστε τυχαία και η ορολογία που χρησιμοποιεί η ISONIKE: ο όρος «αξιολόγηση» χρησιμοποιείται για τους ελέγχους ή επιθεωρήσεις (audits) και ο όρος «αξιολογητής» χρησιμοποιείται για τους ελεγκτές ή επιθεωρητές (auditors) υποδηλώνοντας έτσι την προσέγγιση και νοοτροπία της ISONIKE.

Ποιο είναι το κόστος αξιολόγησης και πιστοποίησης κατά ISO 9001;

Η πολιτική προσιτής προσέγγισης της ISONIKE δεν θα μπορούσε παρά να έχει εξίσου προσιτή εφαρμογή και στο κόστος αξιολόγησης και πιστοποίησης. 
Το κόστος όμως αυτό εξαρτάται από το μέγεθος και τους τομείς δραστηριότητας της αιτούμενης εταιρείας. Υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί (στους οποίους υπόκεινται όλοι οι φορείς πιστοποίησης) που ορίζουν ανάλογα με αυτές τις παραμέτρους τις ελάχιστες ημέρες αξιολόγησης. Συνεπώς δεν είναι εφικτό να υπάρχει μια προσφορά κόστους χωρίς να καθοριστούν αυτοί οι παράμετροι. Σαν ένδειξη κόστους όμως, μπορούμε να πούμε ότι για εταιρείες παροχής υπηρεσιών που απασχολούν μέχρι 5-8 εργαζομένους, το ετήσιο κόστος αξιολόγησης και πιστοποίησης ξεκινά από 750 Ευρώ. 
Για να καταθέσουμε μία προσφορά πρέπει να αξιολογήσουμε τα πρώτα στοιχεία μεγέθους και δραστηριοτήτων του οργανισμού. Αυτό το κάνουμε μέσω ενός ερωτηματολογίου που στέλνουμε στους ενδιαφερομένους και το οποίο μας το επιστρέφουν συμπληρωμένο.
Για την παραλαβή του σχετικού ερωτηματολογίου παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα +30-2106218021, +357-26222172 ή ηλεκτρονικά στο info@isonike.com
Οι προσφορές μας υποβάλλονται χωρίς οι ενδιαφερόμενοι να έχουν καμία υποχρέωση για ανάθεση έργου στην ISONIKE. 

Διαδικασία Αξιολόγισης

ISO 9001 Εισαγωγή

Η ISONIKE επιλέγει τους αξιολογητές της με βάση την εμπειρία τους στον συγκεκριμένο τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας καθώς και την γνώση των απαιτήσεων του κλάδου σας. Το αντικείμενο και δραστηριότητες της εταιρείας σας, η τοποθεσία των γραφείων και χώρων σας, το μέγεθος του οργανισμού σας και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών σας είναι θέματα που εξετάζονται προσεκτικά. 
Η διαδικασία ξεκινάει με την λήψη του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου (φόρμα του οποίου παρέχουμε) και την κατάθεση προσφοράς μας. Με την προσφορά μας σας παρέχουμε έντυπο αίτησης πιστοποίησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αξιολόγηση και πιστοποίηση σας από εμάς, θα πρέπει να λάβουμε την αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη 
Με την λήψη της αίτηση σας, επικοινωνούμε μαζί σας με σκοπό να συμφωνήσουμε τις ημερομηνίες για τα κάτωθι:

1ο Στάδιο: Ανασκόπηση εγχειριδίου και εγγράφων

Η ανασκόπηση του εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας και των σχετικών εγγράφων γίνεται με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η τεκμηρίωση του συστήματος είναι επαρκής και ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου. Από την ανασκόπηση αυτή προκύπτει γραπτή αναφορά η οποία (αν είναι θετική) συμπεριλαμβάνει και το πλάνο του χρονοδιαγράμματος της πρακτικής αξιολόγησης που θα ακολουθήσει. Σας δίδεται αντίγραφο της αναφοράς και του πλάνου και ακολουθεί ενημέρωση και συζήτηση για θέματα που τυχόν έχουν προκύψει. 
Εάν η ISONIKE κρίνει αναγκαίο ή εάν ζητηθεί από την εταιρεία σας, το στάδιο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην έδρα σας. Αυτό επιτρέπει το να υπάρξει μία πρώτη γνωριμία και επαφή με τον αξιολογητή, και μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περίπτωση που υπάρχουν μη συμμορφώσεις. 

2ο Στάδιο: Αξιολόγηση

Το στάδιο αυτό είναι η λεπτομερειακή αξιολόγηση της εφαρμογής του συστήματος σας στην επιχείρηση σας. Πραγματοποιείται στην έδρα και στις εγκαταστάσεις της εταιρεία σας και αξιολογεί την εφαρμογή και τις πρακτικές που πραγματοποιούνται απέναντι στην τεκμηρίωση του συστήματός σας και στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001. 

Διαδικασία

Ο αξιολογητής τεκμηριώνει τα συμπεράσματα και στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ο αξιολογητής διαπιστώσει προβληματικές περιοχές, τότε μπορεί να καταγράψει τα εξής. 
Κύριες μη συμμορφώσεις – Αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως από την εταιρεία, πριν μπορέσει ο επικεφαλής της αξιολόγησης να εισηγηθεί την πιστοποίηση. 
Μη συμμορφώσεις – Αυτές δεν επηρεάζουν την εισήγηση του αξιολογητή για την πιστοποίηση, αλλά πρέπει να αποκατασταθούν πλήρως πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού. 
Κατά το κλείσιμο του 2ου σταδίου της αξιολόγησης, ο αξιολογητής γνωστοποιεί ποια θα είναι η εισήγηση του, και αφήνει αντίγραφο αυτής. 

Επισκέψεις επιτήρησης του συστήματος

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 της ISONIKE ισχύει για 3 έτη και η διατήρηση της εφαρμογής του επιτηρείται από έναν αξιολογητή ανά συγκεκριμένα διαστήματα. Όλες οι επισκέψεις επιτήρησης του συστήματος στην εταιρεία σας γίνονται μετά από συνεννόηση ώστε να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα και η παρουσία των κατάλληλων προσώπων. 
Με την πάροδο των τριών ετών, ο οργανισμός σας θα πρέπει να επαναξιολογηθεί. Το κόστος όλων των ανωτέρω διατηρείται στο ελάχιστο δυνατόν, και σας γνωστοποιείται από πριν.
Σημείωση : Όλες οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με δειγματοληπτικό έλεγχο των στοιχείων. Ο μη εντοπισμός προβληματικών στοιχείων ή περιοχών δεν εξασφαλίζει την μη ύπαρξή τους. 

Επέκταση του σκοπού πιστοποίησης

Κατά την διάρκεια της πιστοποίησης μπορούν να γίνουν και αλλαγές ή επεκτάσεις στον σκοπό πιστοποίησης. Για παράδειγμα μπορεί η εταιρεία να θελήσει να συμπεριλάβει και άλλους χώρους ή γραφεία ή δραστηριότητες στον πιστοποιημένο σκοπό της. Η αξιολόγηση τέτοιων επεκτάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί, και αυτό να γίνει και με τρόπο ο οποίος να μη φέρνει αναστάτωση στον οργανισμό σας. Μία χρήσιμη πρακτική είναι να προβλεφθεί χρόνος που να αξιοποιηθεί στην επερχόμενη επίσκεψη παρακολούθησης.

Λογότυπα

Με την πιστοποίηση του οργανισμού σας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να προβάλετε την ISONIKE. 
Για δραστηριότητες της εταιρείας σας που βρίσκονται εντός των διαπιστευμένων σκοπών της ISONIKE, μπορείτε να παρουσιάζεται και το λογότυπο διαπίστευσης του ΕΣΥΔ